ุ์บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล
นางมาริษา เกิดปราชญ์
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อ - สกุล

นางกนกวรรณ มากนวล

ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อ - สกุล
นางนิลกร อินธิศร
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 

Il ya une abondance de maisons de courtage de detail offrant des tailles Forex compte au moins 100 $ forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot informations de premier ordre sur le monde du Forex