ผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์
ชื่อ - สกุล
นางสาวอรพิน จูมสีมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
การศึกษา
พบ.ม. การพัฒนาสังคม
ชื่อ - สกุล
นายสิทธิพร อุทธิเสน
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารนโยบายและแผน)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
การศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ จันทรสาขา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน , ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา
ชื่อ - สกุล
นายวันชัย วรรณวงษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารวิชาการ)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารทั่วไป)
วิทยฐานะ
-
การศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา


Il ya une abondance de maisons de courtage de detail offrant des tailles Forex compte au moins 100 $ forex court actions individuelles informations de premier ordre sur le monde du Forex