สาระน่ารู้ ... เกี่ยวกับกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนขุัขันธ์

โรงเรียนขุขันธ มุ่งพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน โดยเดือนเมษายน 2552 นี้ มีครูยื่น วฐ. เพื่อพัฒนาวิทยาฐานะของตนเอง จำนวน 5 ท่าน และขอเป็นกำลังใจ ให้กับคุณครูที่ส่งผลงานด้านที่ 3 ในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ... งานบุคลากรจะรอฟังข่าวดีจ้า ..

 

 

  • หอประชุมอรุณโรจน์
  • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
  • หอประชุมรวมใจภักดิื์

รายงานการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์   

                                                           
บุคลากร
กลุ่มงาน
ขอบข่าย / หน้าที่
งานบุคลากร
นางมาริษา เกิดปราชญ์
นางสาวธิดา อุปมัย
ควบคุม  ดูแล  ประสานประโยชน์เกี่ยวกับงานบุคลากร ทะเบียนประวัติ งานการเจ้าหน้าที่
และงานงานธุรการ
งานสารบรรณ
นางมาริษา เกิดปราชญ์
นางสาวยุพาพงษ์ สมานพงษ์
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
งานประชาสัมพันธ์
นายมงคล พันธ์แก่น

การติดต่อและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารสู่ชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็น บทบาทของโรงเรียน นอกจากหน้าที่การสอนอบรมนักเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนแล้ว ยังต้องให้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน

งานการเงิน
นางกนกวรรณ มากนวล
นางนิลกร อินธิศร
นางเยาวลักษณ์ จันครา
กำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการเงินและการบัญชีให้ดำเนินไปด้วย  ความถูกต้อง  รวดเร็ว เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอ          แนะแก่บุคลากร
งานพัสดุ
นายนิติวัจน์ สุราวุธ
นายธนพล สาระไทย
นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา การจัดทำเรื่อง การเช่า การแลกเปลี่ยนวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา และงานต่างๆ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละฝ่าย ตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดทำบัญชีวัสดุ รับผิดชอบการเก็บรักษาพัสดุ ดำเนินการครบขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องเรียบร้อยทุกขั้นตอน ดำเนินการให้รวดเร็วทันเวลา
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามคำสั่งของโรงเรียนและควบคุมดูแลให้เป็นไป
โดยประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
งานอาคารสถานที่
น.ส.สายสมร ภิญโญภานุวัฒน์
การควบคุมดูแล การบำรุงรักษาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของทางราชการ อันจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมสวัสดิการของครู อาจารย์ นักเรียน และชุมชน
งานโภชนาการ
นางสาวชญาทิพย์ กุณฑีทอง
ควบคุมการให้บริการโภชนาการ ในด้านคุณภาพ และราคาอย่างเหมาะสม และด้านอื่นๆที่จำเป็นส่งเสริมความรู้ และสุขนิสัยที่ดี โดยจัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริม และควบคุมให้มีการดำเนินงานตามโครงการ มีการประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไข
งานภูมิทัศน์
นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร

รับผิดชอบในการพัฒนาภูมิทัศน์ บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อในการเรียนการสอน

 

Cheap oem buy oem software, and buy download software adobe,corel,microsoft adobe master collection buy photoshop cs4 buy oem software